1. دریافت گواهی پوستر
دریافت گواهی پوستر
2. فرمت های ارائه پوستر مقالات
فرمت های ارائه پوستر مقالات
3. بارگزاری فیش واریزی
ارسال فیش واریزی از طریق سامانه
4. پرداخت هزینه های همایش
شماره حساب جهت پرداخت هزینه های همایش
5. اعلام نتایج داوری
نتایج داوری مقالات اعلام شد
6. انتصاب دبیر علمی و دبیر اجرایی دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی