انتصاب دبیر علمی و دبیر اجرایی دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
1398-03-13

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید عطاءاله سیادت، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، طی ابلاغ‌های جداگانه دکتر بهمن خسروی‌پور را به عنوان دبیر علمی و دکتر احمد کوچک‌زاده را به عنوان دبیر اجرایی"دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی" منصوب نمودند.