اعلام نتایج داوری
1398-08-13

نتایج داوری مقالات رسیده به دفتر همایش در تاریج 1398/8/12  اعلام شد.