پرداخت هزینه های همایش
1398-08-13

به اطلاع کله پژوهشگران و اساتید محترم می رساند که هزینه شرکت در همایش را به شرح مندرج در سایت همایش

به شماره شبای:

IR520100004001072903018307

و شناسه پرداخت:

312072957117060002177292202006

نزد بانک مرکزی حداکثر تا تاریخ 98/8/16 واریز نمایید. 

لازم به ذکر است که درج شماره شناسه پرداخت و ثبت آن از سوی اپراتور بانک در فرم واریزی اجباری است.