فرمت های ارائه پوستر مقالات
1398-08-18

قابل توجه نویسندگان محترم که مقاله آنها از سوی کمیته داوران پذیرش شده است:

فرمت تهیه پوستر در قالب دو فایل بر روی سایت همایش قرار داده شده است. نویسندگان در انتخاب یکی از این دو نوع فرمت آزاد هستند اما باید دستورالعمل داده شده در فرمت را رعایت فرمایند.

فرمت 1

فرمت 2